Tutkimus: Koronapandemia on lisännyt suomalaisten luottamusta toimialojen yhteiskuntavastuullisuutee
December 9th, 2020, Ville Haikola

Tutkimus: Koronapandemia on lisännyt suomalaisten luottamusta toimialojen yhteiskuntavastuullisuutee

YouGov on tutkinut suomalaisten asenteita toimialojen yhteiskuntavastuuseen liittyen vuosittain vuodesta 2012 lähtien. Kyselytutkimuksessa kartoitettiin joulukuussa 2020 yhteiskuntavastuuta seitsemällä eri yhteiskuntavastuun osa-alueella 11 toimialan osalta nyt yhdeksättä kertaa.

Koronavuosi on muuttanut suomalaisten näkemyksiä toimialojen yhteiskuntavastuullisuudesta myönteiseen suuntaan. Koko tutkimushistorian aikana ei suomalaisten luottamus toimialojen yhteiskuntavastuuseen ole ollut yhtä korkealla tasolla kuin nyt, eikä se kertaakaan ole parantunut vuodessa yhtä paljon kuin nyt.

Eniten luottamus on noussut työllisyysvastuun osalta, jossa yhtä toimialaa lukuun ottamatta kaikkien toimialojen saama vastuullisuusarvosana on noussut viime vuodesta.

- On hienoa huomata, että suomalaiset kokevat yritysten lähes kaikilla toimialoilla toimineen koronakriisin aikaan jopa vastuullisemmin työpaikkojen säilyttämiseksi kuin aiempina vuosina, tutkimuksen toteutuksesta vastannut Ville Haikola toteaa.

Toimialojen välillä on kuitenkin varsin suuria eroja. Parhaiten työllisyysvastuuta suomalaisten mielestä kantaa päivittäistavarakauppa ja toiseksi parhaiten elintarviketeollisuus. Näillä toimialoilla arvosana on myös selvästi eniten noussut viime vuodesta.

Toinen, aiempaa selkeästi paremmin hoidetuksi koettu yhteiskuntavastuun osa-alue, on vastuu ympäristöstä ja ilmastosta. Myös tässä yhteiskuntavastuun osa-alueessa arvosanat ovat nousseet yhtä lukuun ottamatta kaikilla toimialoilla. Päivittäistavarakauppa on tässäkin ykkösenä ja myös eniten arvosanaansa parantanut toimiala. Vastuullisuusarvosanaansa tässä vastuualueessa ovat merkitsevästi nostaneet myös elintarviketeollisuus, metsäteollisuus, rakennusala ja teknologiateollisuus.

Työhyvinvointivastuu on ainoa tutkituista yhteiskuntavastuun osa-alueista, jossa ei viime vuoteen nähden ole tapahtunut parannusta. Sen saama arvio on kokonaistasolla pysynyt ennallaan.

Parhaiten yhteiskuntavastuun katsotaan yleisesti toteutuvan tuote- ja palvelulaadussa, heikoiten työhyvinvoinnissa.

YHTEISKUNTAVASTUUN OSA-ALUEINDEKSI*

1. Vastuu tuote-/palvelulaadusta

34

2. Vastuu ympäristöstä ja ilmastosta

24

3. Vastuu työllisyydestä

23

4. Vastuu oikeudenmukaisesta veronmaksusta

23

5. Vastuu kansantalouden investoinneista

21

6. Vastuu sukupuolten välisestä tasa-arvosta

18

7. Vastuu työhyvinvoinnista

16

*11 toimialan keskiarvo

Kaikkien seitsemän vastuualueen keskiarvona lasketun kokonaisindeksin mukaan kolme parhaiten yhteiskuntavastuusta huolehtivaa toimialaa suomalaisten mielestä ovat:

 1. Päivittäistavarakaupat
 2. Elintarviketeollisuus
 3. Apteekit

Päivittäistavarakauppa ja elintarviketeollisuus ovat myös eniten indeksiään parantaneet toimialat, kolmanneksi eniten vastuullisuusindeksiään paransi kuljetusala.

Toimialojen yhteiskuntavastuututkimus on toteutettu aiemmin vastaavana ajankohtana ja vastaavalla otoksella vuosina 2012–2019. Kyselytutkimusta varten haastateltiin 30.11-2.12.2020 sähköisellä lomakkeella yhteensä 1000 täysi-ikäistä suomalaista iän (18v+), sukupuolen ja asuinpaikan mukaan edustavalla otoksella YouGov Finlandin kuluttajapaneelissa. Tulosten keskimääräinen virhemarginaali kokonaistasolla on noin ±3%-yksikköä (95%:n luottamustasolla).

Tutkitut toimialat:

 1. Apteekit
 2. Elintarviketeollisuusyritykset
 3. Energiayhtiöt
 4. Finanssisektori
 5. Kemianteollisuusyritykset
 6. Kuljetusalan yritykset
 7. Lääketeollisuusyritykset
 8. Metsäteollisuusyritykset
 9. Päivittäistavarakaupat
 10. Rakennusalan yritykset
 11. Teknologiateollisuusyritykset

Photo by Noah Buscher​ from Pexel