August 21st, 2015, YouGov

Om onlinepaneler och tillförlitligheten

I samband med Metros publicering av augusti månads partisympatimätning från YouGov har kritik riktats mot öppna paneler och metoden bakom onlinepaneler. Det finns därför behov för att förklara metoden och jämföra den med alternativet traditionell mätmetod.

Länge har undersökningsbranschen förlitat sig på s k obundet slumpmässigt urval (OSU), där slumpen får styra vem som blir uttagen till undersökning, t ex ur ett register med telefonnummer. Därmed blir svarsfrekvensen angelägen för att alla delgrupper ska vara representerade bland svaren. Det är allmänt känt att det blir allt svårare att få människor att ställa upp på intervjuer, särskilt om man inte får någon som helst ersättning för sin ansträngning och tid att svara.

YouGov och andra onlinebaserade opinionsföretag använder inte OSU utan s k kvoturval för att genomföra undersökningar. Det är en modern metod som bl a gör att vi kan hantera ovanstående problematik med låga och fortsatt fallande svarsfrekvenser.

Dessutom används modern teknik för att samla in svaren, YouGovs undersökningar kan besvaras från dator, läsplatta och mobiltelefon, dvs när respondenten själv har tid och möjlighet.

Vi tycker också att det är rimligt att ge en mindre ersättning till respondenter för den ansträngning och tid de lägger ned på att besvara undersökningar hos oss, och detta kan ske på ett sätt som inte påverkar hur man svarar.

Kvoturval innebär att ett representativt urval säkerställs med fokus på profilen hos dem som faktiskt har svarat. Fördelningen av inbjudan till enskild undersökning anpassas också efter svarsbenägenheten i respektive delmålgrupp, t ex är svarsbenägenheten lägre bland unga män, men betydligt högre bland män/kvinnor 50+ år.

Metoden innebär i praktiken också att en enskild undersökning stängs för personer med viss profil när kvoten är fylld för den profilen, trots att fler svar skulle gynna svarsfrekvensen. Finns tillräckligt med svar från kvinnor 50+ år, stängs just den undersökningen för dem.

Utöver aktiv rekrytering till panelen i olika kanaler medger kvoturvalet också att ha en öppen, eller självrekryterad, panel, dvs det är möjligt att anmäla sig själv till panelen. Att man anmäler sig till panelen innebär dock inte nödvändigtvis att man blir uttagen till undersökningar. YouGov styr helt och hållet uttagning till respektive undersökning och den enskilde respondenten kan inte välja vilka undersökningar man har möjlighet att besvara.

Respondentens profil omfattar inte bara de traditionella variablerna kön, ålder och var man bor i landet utan också andra variabler vid politiska mätningar för att säkerställa representativiteten.

YouGov använder också flera andra verktyg för att säkerställa kvaliteten i de insamlade svaren och seriositeten hos de svarande.

Facit finns

Opinionsundersökningar handlar om att så precist som möjligt beskriva opinionen. När det gäller partisympatimätningar finns det ett tillfälle då facit finns tillhands, nämligen i samband med allmänna val.

Apropå stödet till Sverigedemokraterna visar en jämförelse mellan de olika opinionsinstitutens undersökningar i samband med riksdagsvalet 2014, att de opinionsinstitut som använder den gamla metoden med OSU underskattade Sverigedemokraterna med i snitt drygt 3%-enheter (Novus+Sifo+Ipsos+Demoskop).

De opinionsinstitut som likt YouGov använder onlinepaneler (även United Minds, Sentio) underskattade också SD, men bara med knappt 1,3%-enheter i snitt. Vi kan också konstatera att YouGov var närmast att ange de respektive blockens andelar.

null

Kvoturval är en metod som YouGov har använt och förfinat sedan starten år 2000 och som inneburit att vi lyckats förutspå valresultat med mycket hög precision i många länder, t ex England, USA och Danmark. Det är samma metod vi använder i Sverige. Mer om YouGovs metod finns att läsa här