Internationell undersökning: de flesta förväntar sig att känna av effekterna av klimatförändringen
September 16th, 2019, Tove Keldsen

Internationell undersökning: de flesta förväntar sig att känna av effekterna av klimatförändringen

... och många tror att den kommer att utplåna mänskligheten

En ny YouGov-studie som omfattar 30 000 personer i 28 länder visar på märkbara attitydskillnader mellan öst och väst. Generellt är människor i de nordiska länderna mindre oroade över klimatförändringens effekter än människor i resten av världen.

Klimatförändringen har kanske aldrig tidigare haft ett lika tydligt fäste i det allmänna medvetandet som idag. Samtidigt som aktivisten Greta Thunberg ska tala vid FN:s klimattoppmöte visar en ny YouGov-undersökning vad människor i 28 länder anser om klimatförändringen.

Erkännandet av människans roll i klimatförändringen är utbrett

Att klimatförändringen faktiskt pågår och att mänskligheten åtminstone delvis är ansvarig är en åsikt som omfattas av en majoritet runt om i världen. Indier är de som är mest benägna att anse att mänsklig aktivitet är huvudskälet till att klimatet förändras – 71 % gör det.

Motsvarande siffra för norrmän och saudier är 35 %, vilket innebär att de är minst benägna att anse detta, även om ytterligare 36 % respektive 48 % i varje land anser att mänskligheten är delvis ansvarig för det förändrade klimatet.

null

Beroende på land anser endast mellan 0 % och 6 % att det inte finns någon klimatförändring överhuvudtaget och på samma sätt säger endast mellan 1 % och 9 % i varje land att klimatförändringen pågår men att den inte har något att göra med mänsklig aktivitet. I båda fallen är det i USA som man är mest benägen att ha dessa uppfattningar.

De flesta förväntar sig att klimatförändringen kommer att ha en stor eller måttlig påverkan på deras tillvaro

Klimatförändringen betraktas inte bara som något som finns men som drabbar andra människor – i hela världen tenderar människor att förvänta sig att klimatförändringen kommer att ha en stor eller måttlig påverkan på deras egen tillvaro.

null

Det finns dock en märkbar skillnad mellan öst och väst. Människor i länder i öst och i Mellanöstern anser i högre utsträckning att klimatförändringen kommer att få en stor påverkan jämfört med människor i väst. Exempelvis förväntar sig en så stor andel som 75 % av människorna i Filippinerna och 65 % av människorna i Qatar att deras tillvaro kommer att påverkas starkt (den högsta andelen i Asien respektive Mellanöstern), medan Spanien är det land i Europa där man är mest orolig – där är andelen endast 32 %. De nordiska länderna hamnar allra längst ned, då endast mellan 10 % och 14 % anser att klimatförändringen kan komma att påverka deras tillvaro i stor utsträckning.

Många anser att de värsta tänkbara scenarierna nu är sannolika …

Vi presenterade också en del av de värsta tänkbara scenarierna som klimatförändringen kan leda till för deltagarna och frågade om de ansåg att de är sannolika eller inte.

En majoritet i alla länder anser att klimatförändringen kommer att leda till: allvarlig skada på den globala ekonomin, att städer försvinner på grund av stigande havsnivåer, massförflyttning av människor från vissa delar av världen till andra och småskaliga krig.

null

Resultaten är mer blandade när det gäller risken för att klimatförändringen kommer att leda till ett nytt världskrig eller att mänskligheten utplånas. Det är dock ändå en åsikt som omfattas av en majoritet eller ett flertal i de flesta länder, även om länder i väst än en gång är mindre benägna att förvänta sig ett nytt världskrig eller att mänskligheten utplånas (i det senare fallet en uppfattning som delas av människor i Mellanöstern).

… men det är inte för sent att stoppa dem om vi vidtar radikala åtgärder

Även om de här förväntningarna förvisso är dystra är den positiva nyheten att allmänheten tror att de värsta effekterna av klimatförändringen fortfarande kan undvikas. Men då krävs det drastiska åtgärder. Det är en uppfattning som delas av en majoritet i alla länder, från en låg andel på 50 % i USA till en hög andel på 82 % i Spanien. Finländare och svenskar är mest benägna att anse att de värsta effekterna kan undvikas genom att helt enkelt fortsätta på den inslagna vägen (21 %), medan indier är mest resignerade och anser att det inte går att göra något nu för att förhindra värsta tänkbara scenario (22 %).

null

Den ”drastiska förändring” människor tänker sig verkar vara att minska konsumtionen. I 24 av de 28 undersökta länderna är den föredragna metoden för att bekämpa klimatförändringen att minska konsumtionstakten av resurser istället för att förlita sig på teknisk innovation.

Fråga inte vad ditt land kan göra för dig … utan vad du och ditt land kan göra för klimatförändringen

Samtidigt som människor anser att det krävs drastiska åtgärder medger de också att de och deras länder kan bidra med mer i kampen mot det förändrade klimatet än vad de gör idag.

I 25 av de 28 länder som deltog var människor mer benägna att säga att deras land ”skulle kunna göra mer” för att ta sig an klimatförändringen än att säga att de ”gör så mycket som de rimligen kan”.

null

På frågan om huruvida enskilda individer gör så mycket som de kan är människor mer avvaktande, även om det fortfarande finns en stark tendens att anse att de själva kan bidra mer än de gör idag.

Människor i Mellanöstern utgör ett undantag, liksom finländare, norrmän, svenskar och australiensare, då allmänheten i nästan alla länder i Mellanöstern är mer benägna att känna att de gör så mycket som rimligen kan förväntas.

Vem är ansvarig för var vi befinner oss idag?

Alla tar på sig sin del av skulden för den rådande klimatsituationen. En majoritet i alla länder anser att internationella organ, nationella regeringar i både rika länder och utvecklingsländer, företag och industri och enskilda individer alla är ”mycket” eller ”ganska” ansvariga för den aktuella situationen med ett förändrat klimat.

null

På frågan vilka länder de framför allt skyller på pekar man särskilt finger åt Kina och USA, med Indien på en mer avlägsen tredje plats.

Och vem har makten att lösa situationen?

Det finns en stark känsla i alla länder att alla aktörer som anges ovan har makten att bekämpa klimatförändringen, med undantag av att man i vissa europeiska länder anser att individen saknar makt att bidra i kampen. Människor verkar vara särskilt maktlösa i Tyskland och Norge, där 54 % säger att individer har liten eller ingen makt att motverka klimatförändringen.

Samtliga undersökningar genomfördes på nätet, och i många av länderna är tillgången till internet så låg att urvalet endast kan sägas vara representativt för den del av befolkningen som använder internet. De länder där andelen människor som har tillgång till internet är lägre än 60 % är Kina, Thailand, Vietnam, Egypten, Indien och Indonesien.

Ladda ner hela resultatet