ชาวไทยจำนวนสามในห้าให้การสนับสนุนคู่ชีวิตเพศเดียวกัน
February 14th, 2019, Kim Ho

ชาวไทยจำนวนสามในห้าให้การสนับสนุนคู่ชีวิตเพศเดียวกัน

การสนับสนุนที่แตกต่างออกไป ซึ่งขึ้นกับเพศ อายุ รายได้ และระดับการศึกษา

จากการสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตฉบับล่าสุดซึ่งยอมรับคู่ชีวิตเพศเดียวกันให้ถูกต้องตามกฎหมาย ผลการวิจัยฉบับใหม่ของ YouGov พบว่า ชาวไทยส่วนใหญ่สนับสนุนร่างพระราชบัญญัตินี้

ข้อมูลได้ระบุให้เห็นว่า สามในห้า (ร้อยละ 63) สนับสนุนการยอมรับให้ถูกต้องตามกฎหมาย ในขณะที่หนึ่งในสิบ (ร้อยละ 11) คัดค้านร่างพระราชบัญญัตินี้ และส่วนที่เหลืออีก ร้อยละ 27 เลือกที่จะไม่ออกความเห็น

null

คู่ชีวิตเพศเดียวกัน ได้รับการกำหนดให้เป็นข้อตกลงที่ถูกต้องตามกฎหมายในลักษณะที่คล้ายคลึงกับการสมรส ซึ่งได้รับการบัญญัติขึ้นเพื่อให้มีการยอมรับคู่ชีวิตเพศเดียวกันให้ถูกต้องตามกฎหมาย คู่ชีวิตเพศเดียวกันมีสิทธิ์ส่วนใหญ่หรือทั้งหมดเช่นเดียวกับสิทธิ์ของการสมรสเว้นแต่เพียงคำเรียกเท่านั้น

ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนคู่ชีวิตเพศเดียวกันมากกว่าผู้ชาย (ร้อยละ 68 ต่อ ร้อยละ 57) ชาวไทยอายุน้อย (อายุ 18 ถึง 34) มีแนวโน้มที่จะสนับสนุนคู่ชีวิตเพศเดียวกันมากกว่าชาวไทยที่อายุ 55 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 69 ต่อ ร้อยละ 53)

ผู้มีรายได้สูงก็มีแนวโน้มที่จะให้การสนับสนุนมากกว่าผู้ที่มีรายได้น้อย ในขณะที่สองในสาม (ร้อยละ 68) ของผู้ที่มีรายได้มากกว่า 45,000 บาทต่อเดือนสนับสนุนคู่ชีวิตเพศเดียวกันให้ถูกต้องตามกฎหมาย มีเพียงกว่าครึ่ง (ร้อยละ 55) ของผู้ที่มีรายได้ 15,000 บาทต่อเดือนเท่านั้นที่ให้การสนับสนุนดังกล่าว ในทำนองเดียวกัน สองในสาม (ร้อยละ 66) ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายนี้ เมื่อเทียบกับเพียงร้อยละ 57 ของผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

null

ในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ผู้ที่มีคู่ชีวิตเพศเดียวกันจะได้รับสิทธิ์บางประการ โดยชาวไทยเชื่อว่าสิทธิ์ในการจัดการทรัพย์สินและการรับมรดก เป็นสิทธิ์ที่สำคัญที่สุด (ร้อยละ 77) ตามด้วย สิทธิ์ในการรับบุตรบุญธรรม (ร้อยละ 73) และสิทธิ์ในการตัดสินใจด้านการรักษาพยาบาลคู่รักอีกฝ่าย (ร้อยละ 72)

คุณเกศยามล อนุตรภิญโญวงศ์ หัวหน้า YouGov ประเทศไทย ระบุว่า “เมื่อเราทราบว่าประเทศไทยอาจกลายเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ยอมรับคู่ชีวิตเพศเดียวกันให้ถูกต้องตามกฎหมาย เราก็ต้องการที่จะทราบว่า ชาวไทยคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ ในขณะที่ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่ให้การสนับสนุน ระดับของการสนับสนุนก็แตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับเพศ รายได้ และอายุ โดยผู้หญิงที่มีอายุน้อยมีแนวโน้มที่จะให้การสนับสนุนการยอมรับคู่ชีวิตเพศเดียวกันให้ถูกต้องตามกฎหมายมากกว่า ในขณะที่ผู้ชายสูงอายุและมีรายได้น้อย เป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มที่จะคัดค้าน”

***ผลลัพธ์อ้างอิงจากชาวไทย 1,025 คนที่ทำการสำรวจกับ YouGov Omnibus