YouGov och GDPR: så förbereder vi oss för de nya kraven
May 1st, 2018, YouGov

YouGov och GDPR: så förbereder vi oss för de nya kraven

EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) harmoniserar dataskyddslagstiftningen inom hela EU och stärker medborgarnas rättigheter vad gäller användningen av deras personuppgifter. YouGov välkomnar att GDPR införs, eftersom vi anser att alla personuppgifter ska hanteras på ett ansvarsfullt sätt.

I likhet med många andra företag förbereder vi oss aktivt för GDPR.

Vi har satt samman ett team med specialister från olika områden som leder ett åtgärdsprogram för att uppfylla kraven i GDPR. Programmet har godkänts av YouGov-koncernens styrelse. Som en del i det här programmet både granskar och uppdaterar vi där så krävs, våra datapolicyer, procedurer, system och juridiska avtal som förberedelse för den lagstiftning som träder i kraft i maj 2018.

YouGovs grunderbjudande är opinionsdata, som inhämtas från vår mycket aktiva panel med 5 miljoner paneldeltagare runt om i världen. Vår panel förser oss med ett kontinuerligt dataflöde om deltagarnas attityder, uppfattningar och preferenser. Vi är medvetna om värdet av de data som våra paneldeltagare förser oss med och det ansvar det medför.

YouGov ser förberedelserna inför GDPR som en möjlighet att förstärka den förtroendefulla relation vi har med vår panel och att ytterligare förbättra vårt renommé vad gäller korrekthet och öppenhet.

Kontakta din lokala YouGov-representant eller det globala GDPR-teamet på dataprotection@yougov.com för mer information.